SecurityWorldMarket

06-05-2019

Det 5. hvidvaskdirektiv implementeres i Danmark

Lovforslaget om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) er færdigbehandlet i Folketinget. Loven implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/843 af 30. maj 2018 (5. hvidvaskdirektiv) og dele af den politiske aftale af 19. september 2018 mellem regeringen og S, DF, RV og SF om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Det skriver pwc Danmark.

Med loven udvides anvendelsesområdet på en række områder ved at omfatte blandt andet udbydere af virtuelle tegnebøger, udbydere af vekslinger mellem virtuelle valutaer og fiat-valutaer samt kunsthandlere. Endvidere indføres et forbud mod anvendelse af 500-eurosedler i Danmark, herunder udlevering, indlevering, veksling, overdragelse samt brug som betalingsmiddel. Derudover foretages sproglige ændringer for at sikre en mere ensartet finansiel lovgivning.

Rapportering om advarsler

Loven indfører en eksplicit forpligtelse for den daglige ledelse til uden unødigt ophold at rapportere om advarsler om hvidvask eller terrorfinansiering modtaget fra andre, herunder udenlandske myndigheder, eksterne revisorer, konsulenter og whistleblowere, til virksomhedens øverste ledelsesorgan.

Såfremt virksomhedens øverste ledelsesorgan modtager en rapportering om en advarsel om hvidvask eller terrorfinansiering, skal ledelsesorganet foranledige nødvendige og passende foranstaltninger egnede til at undersøge, forebygge, imødegå eller standse overtrædelsen af reglerne om hvidvask og terrorfinansiering, uanset om overtrædelsen er tidligere, nuværende eller fremtidig.

Indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger

Den nuværende hvidvasklov fastsætter krav om udførelse af passende kundekendskabsprocedurer. Kundekendskabsprocedurer omfatter blandt andet identifikation af de reelle ejere. Loven indfører krav om, at virksomheder, der bliver bekendt med, at de oplysninger der er indhentet i medfør af kravet om kundekendskabsprocedurer ikke stemmer overens med de oplysninger om reelle ejere, der står anført i Erhvervsstyrelsens it-system (CVR-registeret), skal indberette uoverensstemmelsen samt dokumentation herfor til Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt.

Centrale automatiske mekanismer

Der bliver med loven indført begrebet centrale automatiske mekanismer, som muliggør identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer bankkonti og betalingskonti samt deponeringsbokse.

Oplysningerne i de centrale automatiske mekanismer skal gøres direkte tilgængelige for SØIK, på en hurtig og ufiltreret måde. Med hurtig og ufiltreret menes, at SØIK skal have direkte og uhindret adgang til de fulde og uredigerede oplysninger.

Erhvervsministeren forventes at fastsætte nærmere regler for de centrale automatiske mekanismer, herunder hvilke oplysninger mekanismerne skal indeholde samt hvilke myndigheder der skal have adgang til oplysningerne, skriver pwc Danmark.

Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet

For at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering indgik et bredt flertal i Folketinget i marts 2019 en aftale om styrkelse af tilsynet med pengeinstitutter. Aftalen indeholder 16 initiativer, der styrker Finanstilsynet, og stiller øgede krav til pengeinstitutterne.

Initiativerne udmøntes i en række lovforslag, der forventes at blive fremsat i folketingsåret 2019/2020.


Leverandører
Tilbage til toppen